Demokracja oparta na sercu

„Demokracja oparta na sercu jest formą demokracji, która płynie z mądrości serca. Jest kochająca, empatyczna i świadoma.“

Praw­do­pod­ob­nie już w 1142 r. pod­ob­ną for­mę de­mo­krac­ji wpro­wad­ziła do rd­zen­nych mieszkańców Ame­ry­ki Pół­no­c­nej De­gana­wi­dah, tak zwa­ny Wie­lki Po­ko­jo­wiec, i za­pi­sała ją w Pra­wie Wie­lkie­go Po­ko­ju. Pra­wo to dało także po­c­zą­tek za­sad­zie sied­miu po­ko­leń, któ­ra mó­wi, że każ­de działa­nie po­win­no być wy­bra­ne tak, aby przy­szłe po­ko­le­nia, w tym siód­me, rów­nież otrzy­mały pię­kną i ży­wą ziemię.

Ten por­zą­dek społecz­ny opier­ał się na za­sad­zie całości, w któ­rej czło­wiek jest postrz­ega­ny ja­ko część całości, a całość ja­ko część czło­wie­ka. Na po­siedze­niach ra­dy, oprócz sze­fów klanów, zwy­kli mężc­zy­ź­ni, ko­bie­ty i dzie­ci mo­g­li swo­bo­dnie wy­rażać swo­je oba­wy i uc­z­est­nic­zyć w po­dej­mo­wa­niu de­cyzji. Ko­bie­ty by­ły rów­ne z mężc­zyz­na­mi, a na­wet peł­niły cen­tralną funk­c­ję w społecz­ności ja­ko tzw. mat­ki kla­no­we. De­cyzje by­ły za­zwy­c­zaj po­dej­mo­wa­ne w drod­ze kon­sen­susu, dla do­bra społecz­ności. W pod­ob­nej for­mie sy­stem ten jest na­dal uży­wa­ny przez Iro­ke­zów do dzisiaj.

Prawo to dało także początek zasadzie siedmiu pokoleń, która mówi, że każde działanie powinno być wybrane tak, aby przyszłe pokolenia, w tym siódme, również otrzymały piękną i żywą ziemię.

Nasza szkoła

Nasza szkoła to urocze miejsce, w którym wszyscy ludzie mogą postrzegać siebie jako całość, poznawać siebie, być radośni, czuć się dobrze i rozwijać swój naturalny potencjał w sposób wszechstronny. 

Pod­sta­wo­we przed­mio­ty szkol­ne, ta­kie jak ma­te­ma­ty­ka, che­mia, bio­lo­gia, fi­zy­ka i geo­gra­fia są łąc­zo­ne i nauc­za­ne w nas­zej szko­le w spo­sób na­tu­ral­ny, ży­wy i krea­tyw­ny. Oprócz tych przed­mio­tów szkoła ofe­ru­je rów­nież wie­le za­jęć em­pi­rycz­nych, ta­kich jak wol­na zaba­wa, rę­kod­zieło, teatr, wied­za o przy­rod­zie i per­ma­kul­tur­ze, mu­zy­ka i gra na in­stru­men­tach, sz­tu­ka ru­chu, kul­tu­ra sło­wiańs­ka i jej ję­zy­ki, pi­o­sen­ka i ta­niec, fil­ozo­fia i psy­cho­lo­gia oraz wd­zięcz­ność.Nas­za szkoła zo­sta­nie ot­war­ta na po­c­ząt­ku ro­ku szkol­ne­go 2022/23 ja­ko przedszko­le, szkoła pod­sta­wo­wa i szkoła śred­nia, w tym opie­ka po­zaszkol­na, dla dzie­ci w wie­ku od 5 do 15 lat. Szkoła we wc­zes­nym lat­ach szkol­nych może po­więks­zyć się do li­cz­by 60 do 80 uczniów.

2

Wolna zabawa, rękodzieło, teatr, wiedza o przyrodzie i permakulturze, muzyka i gra na instrumentach, sztuka ruchu, kultura słowiańska i jej języki, piosenka i taniec, filozofia i psychologia oraz wdzięczność. 

Edukacja demokratyczna

W demokratycznej szkole ludzie mogą sami decydować, co, kiedy, jak i z kim chcą się uczyć.

Dzie­ci znaj­du­ją się w mieszanych gru­pach wie­ko­wych, zgod­nie z ich zain­te­re­so­wa­nia­mi i moż­li­wościa­mi. Zmi­e­nia­ją się one cał­kiem na­tu­ral­nie z ro­li uc­zące­go się na rolę nauc­zy­cie­la i od­w­rot­nie, a tym sa­mym ro­zwi­ja­ją istot­ne kom­pe­ten­c­je człowieka.

Zgod­nie z wy­ni­ka­mi ba­dań edu­ka­cy­jnych i neu­ro­bio­lo­gicz­nych, szc­ze­gól­nie do­br­ze uc­zymy się, gdy po­dąża­my za nas­zą cie­ka­wością i zain­te­re­so­wa­nia­mi. Nas­za szkoła ofe­ru­je wspa­niałą prze­strzeń do swo­bo­d­nej, samo-motywującej się nau­ki we włas­nym ryt­mie i tem­pie, po­dąża­jąc za włas­nym wewnę­trz­nym kompasem.

W ten spo­sób ro­zwi­ja­ją się auten­ty­cz­ne, szc­zęś­li­we, ży­we, sa­moś­wia­do­me osoby.

Harmonia we wspólnocie

Wzrastamy i rozwijamy się szczególnie dobrze w kochającym nas środowisku, w którym jesteśmy zauważani, szanowani i doceniani.

W nas­zej szko­le od­by­wa­ją się szkol­ne zgromadze­nia, na któ­rych ws­zys­cy człon­ko­wie społecz­ności szkol­nej ma­ją rów­ne pra­wa gło­su, a ws­zyst­kie kwestie zwią­za­ne ze szkołą są roz­strzy­ga­ne dla do­bra szkoły.Doś­wiad­cze­nie po­ka­zu­je, że ws­pól­ne ży­cie w miłości i wol­ności, ra­dości i uz­na­niu, zaufa­niu i jas­ności, po­ko­ju i wd­zięcz­ności pro­wad­zi do zd­ro­wej i bło­giej skr­om­ności istnienia.

Doświadczenie pokazuje, że wspólne życie w miłości i wolności, radości i uznaniu, zaufaniu i jasności, pokoju i wdzięczności prowadzi do zdrowej i błogiej skromności istnienia.

Nasze Miejsce

Piękny duży obszar leśny w pobliżu Malchetal, położony na górze, pod wysokimi sosnami i jasnymi brzozami. Sosny i rzadkie brzozy, na Klingenden Fließ, pomiędzy Falkenberg (Mark) i Bad Freienwalde (Odra), na skraju Märkische Schweiz i Niederoderbruch. To jest nasze miejsce. 

W 1910 ro­ku ku­pił go nauc­zy­ciel, pa­stor i założy­ciel Mal­che, Ernst Loh­mann i ka­zał wy­bu­do­wać na nim trzy do­my. Kie­dy cała po­sia­dłość zo­stała ukońc­zo­na i za­ję­ta w 1911 ro­ku, otrzy­mała — we­dług le­gen­dy, zgod­nie z którą są­sied­nie rui­ny zam­ku na­leżały kie­dyś do rod­zi­ny von Uch­ten­ha­genów — na­zwę “Uch­ten­ha­gen”. W ten spo­sób na­r­od­ziło się bract­wo Mal­che. Dziś to mie­js­ce na­leży do Eli­sa­beth­stift, któ­ra ser­decz­nie za­pras­za nas do ws­pól­ne­go oży­wia­nia go.

W 1910 roku kupił go nauczyciel, pastor i założyciel Malche, Ernst Lohmann i kazał wybudować na nim trzy domy. 

Nasz dziedziniec szkolny

W naszej własnej kuchni wspólnie gotujemy z nich codziennie świeże potrawy. 

Na nas­zym te­re­nie ży­ją róż­ne zwier­zę­ta domo­we, ta­kie jak pszc­zoły, ku­ry, ow­ce i kozy.

W ogrod­zie upra­wia­my róż­ne zio­ła, war­zy­wa, owo­ce i słod­kie tra­wy. Oko­li­cz­ny las do­st­ar­c­za nam mnóst­wo dz­i­kich ziół i in­nych pożywnych skar­bów. W nas­zej włas­nej kuch­ni ws­pól­nie go­tu­je­my z nich codzi­en­nie świeże potrawy. 

Bez­poś­red­nio przed bu­dyn­kiem szkoły znaj­du­je się nasz te­ren fe­sti­wa­lo­wy. Jest to mie­js­ce cen­ne, ra­dos­ne i peł­ne ży­cia. Tu­taj gra­my, tańc­zymy, twor­zymy mu­zy­kę, po­rus­za­my się i ws­pól­nie świę­tu­je­my co­rocz­ne festiwale.

Przy nas­zym ko­min­ku w le­sie, śpie­wa­my pi­o­sen­ki, opo­wia­da­my hi­sto­rie i ws­pól­nie go­tu­je­my jedze­nie. Ma­gi­cz­ne, bło­gie i spo­ko­j­ne miejsce.

Przy naszym kominku w lesie, śpiewamy piosenki, opowiadamy historie.

Uczestnicy

„Wychowanie oznacza postrzeganie dziecka jako samoświadomego, myślącego, czującego z determinacją w wyrażaniu Bożego prawa, które w nim tkwi i działa we wszystkim w sposób określony i pewny siebie, tzn. w celu życia nim.” Friedrich Fröbel (1782 — 1852)

Uc­z­est­ni­cy w pro­jek­cie Szkoły Frei­en­waldzkiej są auten­ty­cz­ni, kocha­ją­cy, cie­pli, zori­en­to­wa­ni na flow, elasty­cz­ni i prze­nik­li­wi społecz­nie. Po­dąża­ją za swo­im ser­cem i postrz­ega­ją dziecko i samą isto­tę ludzką ja­ko ro­zwi­ja­jącą się, bos­ką isto­tę, w tym sen­sie, że ws­zyst­ko jest już na mie­js­cu dla jej samoświadomości.

Ws­pół­pra­cow­ni­cy są dla dzie­ci zd­ro­wy­mi wz­or­ami do naś­la­do­wa­nia i prze­ka­zu­ją im z uc­zu­ciem i w spo­sób jas­ny, ho­lis­ty­cz­ne zd­ro­we struk­tu­ry, por­ząd­ki, wied­zę i war­tości. Oprócz wy­ma­gań sta­wianych przez państ­wo na­si nauc­zy­cie­le ma­ją do­dat­kowe szko­le­nia z edu­ka­c­ji Wal­dorf, Mont­esso­ri, przy­ro­dy, edu­ka­c­ji doś­wiad­cz­al­nej, teatral­nej i lecz­nic­zej. Ta dzied­zi­ny są uzu­peł­nia­ne przez eks­per­tów i spec­ja­li­stów po­zaszkol­nych, ta­kich jak pszc­zelar­ze, kom­po­zy­tor­zy, ak­tor­zy, a także różnych rze­mieśl­ni­ków i artystów.

 

Oprócz wymagań stawianych przez państwo nasi nauczyciele mają dodatkowe szkolenia z edukacji Waldorf, Montessori, przyrody, edukacji doświadczalnej, teatralnej i leczniczej.

Dziękujemy

Dziękujemy za przeczytanie tej ulotki. 

Dziękujemy wszystkim współtwórcom tej broszury. 

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom. 

Dziękujemy za umożliwienie powstania tej szkoły. 

Kontakt

Freienwaldschule jest dzieckiem stowarzyszenia non-profit Grüne Quelle e.V.

Frei­en­wald­schu­le

Uch­ten­ha­gen 3

16259 Fal­ken­berg (Mark)

info@freienwaldschule.de

www.freienwaldschule.de

Grü­ne Quel­le e.V.

Kö­nig­stra­ße 7

16259 Bad Frei­en­wal­de (Oder)

schule@gruene-quelle.com

www.gruene-quelle.com

Eli­sa­beth­stift

Ber­li­ner Stra­ße 118

13467 Ber­lin

info@elisabethstift-berlin.de

www.elisabethstift-berlin.de